Feed on
Posts

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים

פרשת שמיני מציבה בפנינו שאלות נוקבות על חיינו, האם ההתרגשות היא העיקר, או שיקול הדעת? איך שומרים על התלהבות יחד עם מסירות ועמל? איך מבדילים בין אש אמיתית לאש זרה? הרב זאב קרוב

הדבר המשמעותי ביותר שאנו עושים הוא לספר סיפור. והגדת לבנך. ההורים הם הסופרים, והילדים הם הספר. הרב פרופ' יוסף דב סולובייצ'יק

כל היסוד של יציאת מצרים הוא להילחם בטבע הגס של החיים" הרב קוק"

- Older Posts »