Feed on
Posts

Archive for the 'תשעט' Category

תשעט-35-פרשת שלח

Read Full Post »

תשעט-34-פרשת בהעלותך

Read Full Post »

Read Full Post »

תשעט-32-פרשת במדבר

Read Full Post »

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים

Read Full Post »

תשעט-30-פרשת בהר

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

תשעט-27-פרשת תזריע

Read Full Post »

תשעט-26-פרשת שמיני

פרשת שמיני מציבה בפנינו שאלות נוקבות על חיינו, האם ההתרגשות היא העיקר, או שיקול הדעת? איך שומרים על התלהבות יחד עם מסירות ועמל? איך מבדילים בין אש אמיתית לאש זרה? הרב זאב קרוב

Read Full Post »

Read Full Post »

תשעט-24-פרשת פקודי

Read Full Post »

תשעט-23-פרשת ויקהל

Read Full Post »

תשעט-22-פרשת כי תשא

Read Full Post »

תשעט-21-פרשת תצוה

Read Full Post »

תשעט-20-פרשת תרומה

Read Full Post »

תשעט-19-פרשת משפטים

Read Full Post »

תשעט-18-פרשת יתרו

Read Full Post »

תשעט-17-פרשת בשלח

הדבר המשמעותי ביותר שאנו עושים הוא לספר סיפור. והגדת לבנך. ההורים הם הסופרים, והילדים הם הספר. הרב פרופ' יוסף דב סולובייצ'יק

Read Full Post »

תשעט-16-פרשת בא

כל היסוד של יציאת מצרים הוא להילחם בטבע הגס של החיים" הרב קוק"

Read Full Post »

תשעט-15-פרשת וארא

Read Full Post »

תשעט-14-פרשת שמות

Read Full Post »

תשעט-13-פרשת ויחי

Read Full Post »

תשעט-12-פרשת ויגש

Read Full Post »

Read Full Post »

תשעט-10-פרשת וישב

Read Full Post »

תשעט-09-פרשת וישלח

Read Full Post »

תשעט-08-פרשת ויצא

Read Full Post »

תשעט-07-פרשת תולדות

Read Full Post »

תשעט-06-פרשת חיי שרה

Read Full Post »

תשעט-05-פרשת לך לך

Read Full Post »

תשעט-04-פרשת נח

Read Full Post »

תשעט-03-פרשת בראשית

Read Full Post »

Read Full Post »

תשעט-01-פרשת וילך

Read Full Post »